СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ДЕФИНИЦИИ
 2. ОСНОВНИ ПРАВИЛА
 3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
 4. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 5. ТЕСТЕРИ
 6. ДОСТАВКА
 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ОТ СКЛАДА НА ПРОДАВАЧА
 8. РИСК
 9. СОБСТВЕНОСТ
 10. ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ
 11. ГАРАНЦИЯ
 12. ОТГОВОРНОСТ
 13. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 14. ФОРС МАЖОР
 15. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
 16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
 17. ОТКАЗ ОТ ПРАВА
 18. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
 19. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
 20. УПОТРЕБА НА САЙТА И ЛИНКОВЕТЕ
 21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

1 ДЕФИНИЦИИ

В този документ следните думи имат следното значение:

 

1.1 „Купувач“ означава дружеството или лицето, което купува Стоки от Продавача;

1.2 „Стоки“ означава артикулите, които ще бъдат доставени на Купувача от Продавача;

1.3 „Права на интелектуална собственост“ означава всички патенти, регистрирани и нерегистрирани дизайни, авторски права, търговски марки, ноу-хау и всички други форми на интелектуална собственост, където и да са приложими по света;

1.4 „Ценова листа“ означава списъкът с цените на Стоките, поддържани от Продавача, който може да бъде променян от продавача по всяко време;

1.5 Минимална сума за поръчка или „MOA“ означава, че минимална сума в съответната валута е необходима, за да направите поръчка за покупка на продукта;

1.6 Минимално количество за поръчка или „MOQ“ означава минималното количество на даден продукт, което е необходимо да бъде поръчано, за да бъде приета поръчка за покупка на продукта;

1.7 „Продавач“ означава КОКОС БЪЛГАРИЯ ООД.

 

2 ОСНОВНИ ПРАВИЛА

2.1 Настоящите Общи условия се прилагат за всички договори за продажба на Стоките от Продавача на Купувача, с изключение на всички други условия, посочени или предлагани от Купувача в хода на преговорите или на всеки един етап от сделките между страните, включително всички стандартни или отпечатани условия, предложени от Купувача, освен ако Купувачът изрично не посочи писмено, отделно от тези условия, че желае такива условия да се прилагат и това е било потвърдено от Продавача писмено.

2.2 Настоящите Общи условия са достъпни при поискване по имейл от Продавача или могат да бъдат разгледани онлайн на kbeautybrands.bg. Продавачът си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време, без да уведомява директно регистрираните Купувачи.

2.3 Приемането на потвърждение на направена поръчка за продажба или проформа фактура за Стоките се счита за категорично доказателство за приемането от Купувача на настоящите Общи условия.

 

3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

3.1 Всяко описание, дадено или приложено към Стоките, е дадено само за идентификация и използването на такова описание не представлява продажба по описание. За избягване на съмнения Купувачът потвърждава, че по никакъв начин не разчита на описанието, когато сключва договора.

3.2 Продавачът си запазва правото да променя цените или да изтегля и променя моделите на предлаганите Стоки по всяко време, без пряко да уведомява регистрираните Купувачи. Продуктите, включени във всички уебсайтове, каталози, ценови листи и други материали на Продавача, са направени толкова точно, колкото позволяват съвременните методи за възпроизвеждане. Отговорност на Купувача е да провери желаното съвпадение на цветовете и характеристиките преди закупуване. Отговорност на купувача е също така да провери пригодността на размера на продукта, преди да закупи.

 

4 ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1 Цената е тази, която е посочена към описанието на конкретен артикул в този сайт или в актуалната ценова листа на Продавача, ако такава е била допълнително предоставена на Купувача, или такава друга цена, каквато страните могат да уговорят писмено. Цената, посочена на сайта е с включен ДДС и без всякакви други приложими разходи. Всички стоки се продават франко склада на Продавача, а превозът се заплаща от Купувача.

4.2 За да бъде приета и обработена поръчка за Стоките, Купувачът трябва да е достигнал минимума (MOQ) от 1 брой на продукт и минимална стойност (MOA) от 300 лева на поръчка. Поръчки с MOQ И МОА по-малки от посочените, могат да бъдат технически направени на сайта, но Продавачът има право да откаже да ги приеме и обработи. Потвърждение, че направената поръчка е приета от Продавача, е изпратена проформа фактура на имейл адреса, от който е направена поръчката. Поръчки, направени през почивни дни и в първия ден след почивни дни, се обработват на втория работен ден.

4.3 Направена поръчка на сайта, дори и да отговаря на посочените условия, не задължава Продавача да я приеме и изпълни във вида, в който е подадена. Възможно е към момента на обработване на поръчката някои от включените в поръчка продуктите да са с изчерпана наличност, тъй като самото подаване на поръчката в системата не запазва автоматично заложените в нея количества. В такива случаи Продавачът може да издаде про-форма фактура, в която да са включени само наличните продукти или да откаже обработката изцяло. В случай, че на Купувача бъде изпратена про-форма фактура, в която поради изчерпана наличност липсват продукти от поръчката, то Купувачът има право да откаже изцяло поръчката или да приеме изпълнение само на наличните продукти. Продавачът не носи никаква отговорност за невъзможност да изпълни поръчка във вида, в който е пусната и Купувачът с приемането на настоящите Общи условия и инициирането на поръчка изрично декларира и се съгласява, че е наясно с това. 

4.4. Потвърждение, че направената поръчка е приета от Продавача, е изпратена проформа фактура на имейл адреса, от който е направена поръчката. До момента на изпращане на про-форма фактура, Продавачът няма задължение за изпълнение на подадена поръчка или за запазване на наличностите в подадената поръчка. От момента на изпращане на про-форма фактура, Продавачът се ангажира да запази включените в про-формата продукти и техните количества за срок от три дни, считано от деня на изпращане на про-форма фактурата, в който срок Купувачът се задължава да извърши плащане по нея. В случай, че в този срок не е получено плащане по про-форма фактурата или не е уговорен изрично друг начин на плащане, то подадената поръчка се счита за отказана и Продавачът няма задължение за изпълнението й, нито за запазването на продуктите, включени в проформата и има право да продава тези продукти на трети лица без да е необходимо предварително съгласие на Купувача. 

4.5 Плащането на цената, заедно с ДДС и всички други приложими разходи се извършва преди доставката. Продавачът има право да предоставя премахва кредитна линия по свое усмотрение и без обяснение, за което страните подписват допълнително споразумение.

4.6 Ако плащането на цената или на която и да е част от нея не се извърши до падежа, Продавачът има право да:

4.6.1 изисква плащане преди доставка за всяка Стока, която не е доставена преди това;

4.6.2 отказва да извършва доставки на недоставени Стоки, независимо дали са поръчани съгласно допълнително споразумение за кредитна линия или не и без да поемат каквато и да е отговорност към Купувача за недоставка или за забавяне на доставката;

4.6.3 прекрати договора;

4.6.4. продаде поръчаните от Купувача Стоки на трети лица без да е необходимо предварителното съгласие на Купувача за това.

 

5 ТЕСТЕРИ

Тестери на случаен принцип могат да бъдат предоставени от Продавача на Купувача към всяка поръчка за маркетингови цели, но Продавачът не е задължен да включва безплатни тестери. Купувачът може да поръча тестери по свой избор в онлайн магазина.

 

6 ДОСТАВКА

6.1 Освен ако не е уговорено друго писмено, доставката на Стоките се извършва на посочения от Купувача адрес в рамките на срока, определен от Продавача.

6.2 Стандартната доставка в рамките на България се извършва с куриер Еконт. Времето за доставка е в рамките на 5 работни дни от получаването на плащането за Стоките, което плащане включва ДДС и транспортни разходи.

6.3 Адресът за доставка, посочен от Купувача, трябва да бъде лесно достъпен и да има наличен персонал, който да приеме доставката, в часовете от 09.00 до 17.00 от понеделник до петък. По желание на Купувача, доставката може да бъде изпратена до всеки един от офисите на куриерска служба Еконт.

6.4 Отговорност на Купувача е да осигури достъп на превозни средства, включително подходящо паркиране и боравене със Стоките извън задната врата на превозното средство, с което се доставят Стоките.

6.5 Срокът за доставка, посочен от Продавача, е само информативен и не трябва да бъде от същността на договора. 

6.6 Продавачът ще използва разумните си усилия, за да изпълни всеки посочен срок на доставка. Във всеки случай, срокът за доставка не е от съществено значение и Продавачът не носи отговорност за загуби, разходи, щети или други вреди, направени от Купувача или от трета страна, възникнали пряко или косвено от всяко неизпълнение на прогнозиран срок или дата на доставка.

6.7 Ако Продавачът не е в състояние да започне доставката на Стоките по независещи от него причини, тогава Продавачът има право да постави Стоките на склад до момента, в който може да бъде извършена доставката и Купувачът носи отговорност за всички разходи, свързани с такова съхранение.

 

7 ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ОТ СКЛАДА НА ПРОДАВАЧА

7.1 Поръчките могат да бъдат получени от Купувача и директно в склада на Продавача, след предварително договорен ден и час за получаване.

7.2 Ако Купувачът не е договорил предварително ден и час, в който ще вземе поръчката си, Продавачът има право да откаже да я предаде.

7.3 Отговорност на Купувача е да осигури съответното превозно средство, което да превози Стоките след получаването им от склада на Продавача. Ако Купувачът не е в състояние да получи Стоките на договорената дата, тогава Продавачът има право да предаде Стоките на склад за сметка на Купувача до момента, в който може да бъде извършено получаването или доставката им.

 

8 РИСК

Рискът върху Стоките преминава върху Купувача в момента на изпращането на Стоките от склада на Продавача. Когато Купувачът реши сам да получи Стоките от склада на продавача, рискът ще премине, когато Стоките са му предадени или се заделят за събирането им, което от двете се случи първо.

 

9 СОБСТВЕНОСТ

Собствеността върху Стоките не преминава към Купувача, докато Продавачът не получи цялата цена за Стоките, включително ДДС и разходите за доставката им. Стоките могат да бъдат препродадени, при условие че постъпленията от препродажба бъдат изплатени на Купувача до степента, необходима за изплащане на цялата сума, дължима на Продавача.

 

10 ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ

10.1 При получаване на доставката Купувачът трябва да провери опаковката за видими признаци на транзитни повреди, преди да подпише какъвто и да е документ за получаване на доставката. В случай на видими признаци на транзитни щети, Купувачът трябва ясно да впише получените стоки като „повредени“ в документа за разписка за доставка преди да го подпише. Купувачът е длъжен да уведоми Продавача за всякакви транзитни щети в рамките на 24 часа, като приложи разписката за получаване, в която Стоките са вписани като “повредени” и снимки на щетите, направени в момента на получаването за доказателство.

10.2 Купувачът трябва да инспектира Стоките веднага след получаването и да уведоми Продавача в рамките на 24 часа след доставката, ако има някакви повреди по тях, като изтичане на течности или не отговарят на която и да е част от Договора или поръчката.

10.3 Купувачът има право на замяна на Стоки или възстановяване на платената за тях цена, във всички случаи на установени повреди или течове, стига това да е съобщено на Продавача в указаните в предходния член срокове и да са представени необходимите доказателства.

10.4 Стоките, които трябва да бъдат върнати, трябва да бъдат напълно опаковани и запечатани в оригиналната си опаковка, като ясно се вижда номерът на поръчката, получен от Продавача.

10.5 Когато се установи, че върнатите стоки са повредени по вина на Купувача, Купувачът носи отговорност за разходите за отстраняване на такива щети.

10.6 Продавачът няма да приеме възстановяване или замяна без предварително съгласие и ако не е бил уведомен в указаните срокове. Разглеждането на искане за възстановяване може да отнеме до 10 работни дни. 

 

11 ГАРАНЦИЯ

11.1 В случай, че се установи дефект на Стоките, Купувачът е длъжен незабавно, но не по-късно от 24 часа от установяването на дефекта, да уведоми писмено Продавача, като приложи доказателства и обяснения в какво се състои дефекта. 

11.2  Разглеждането на искане за дефект може да отнеме до 10 работни дни. 

11.3 Когато Стоките са произведени и предоставени на Продавача от трета страна, всяка гаранция, предоставена на Продавача по отношение на Стоките, се предава на Купувача.

11.4 Продавачът има право по абсолютна свободна преценка да възстанови цената на дефектните Стоки в случай, че такава цена вече е платена.

11.5 Средствата за защита, описани по-горе в цялата настояща разпоредба на т.11, не засягат другите условия, включително, но без ограничение, клауза 10.

 

12 ОТГОВОРНОСТ

12.1 Не се носи отговорност от какъвто и да е характер от Продавача по отношение на каквото и да е представителство, направено от Продавача или от негово име на Купувача или на която и да е страна, действаща от негово име, преди сключването на този договор, когато такива изявления са направени или дадени във връзка с:

12.1.1 съответствието на стоките с всяко описание;

12.1.2 качеството на стоките; или

12.1.3 годността на Стоките за каквато и да е цел.

12.2 Не се носи отговорност от какъвто и да е характер от Продавача към Купувача по отношение на изричен срок на този договор, когато такъв срок се отнася по някакъв начин до:

12.2.1 съответствието на стоките с всяко описание;

12.2.2 качеството на стоките; или

12.2.3 годността на Стоките за каквато и да е цел.

12.3 Всички подразбиращи се условия или гаранции относно съответствието на стоките с каквото и да е описание или задоволителното качество на стоките или годността на стоките за каквато и да е цел (независимо дали са известни на Продавача или не) се изключват от този  договор.

 

13 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

13.1 Когато някой съд или арбитър прецени, че която и да е част от клаузи 10 и 11 по-горе по някаква причина е неприложима, Продавачът носи отговорност за всички загуби или щети, претърпени от Купувача, но в размер, който не надвишава договорната цена.

13.2 Нищо, съдържащо се в настоящите Общи условия, не трябва да се тълкува така, че да ограничава или изключва отговорността на Продавача за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на Продавача или на неговите служители или агенти.

 

14 ФОРС МАЖОР

Продавачът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на някое от задълженията си, ако забавянето или неизпълнението е в резултат от събития или обстоятелства, които са извън неговия разумен контрол, включително, но не само, природни бедствия, стачки, локаут, аварии, война, пожар, повреда на съоръжение или машини или недостъпност на суровини от естествен източник на доставка и Продавачът има право на разумно удължаване на срока за изпълнение на задълженията си. Ако забавянето продължи дотогава, докато Продавачът прецени за неразумно, той може, без отговорност от своя страна, да прекрати договора.

 

15 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Настоящите Общи условия, не могат да се тълкуват като установяващо или предполагащо партньорство или съвместно предприятие между страните и не могат да се тълкуват за ангажирането на една от страните като агент или представител на другата.

 

16 ПРЕВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Договорът между Купувача и Продавача за продажба на Стоки не може се превъзлага или прехвърля от Купувача на трети страни, нито изпълнението на каквото и да е задължение по договора може да се прехвърля от Купувача на подизпълнител, без предварително писмено съгласие на Продавача.

 

17 ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Неспазването от която и да е от страните за какъвто и да е период на която и да е разпоредба от настоящите Общи условия не може да бъде считано за отказ от тях или от правото по всяко време впоследствие да се приложат всички разпоредби на настоящите Общи условия.

 

18 НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Ако някой срок или разпоредба на настоящите Общи условия бъде обявен за невалиден, незаконен или неприложим по каквато и да е причина от който и да е компетентен съд, тази разпоредба ще бъде отменена, а останалата част от разпоредбите на настоящия договор ще продължи с пълна сила и действие, сякаш тези Общи условия са били договорени с обявената за невалидна, незаконна или неизпълнима разпоредба.

 

19 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА

Купувачът признава и се съгласява, че всички авторски права, търговски марки и всички други права на интелектуална собственост във всички документи и уебсайтове на Продавача остават по всяко време собственост на Продавача. Купувачът може да използва тези материали само при изрично писмено разрешение от Продавача. Купувачът потвърждава и се съгласява, че съдържащите се в уебсайта материали и съдържание се предоставят само за лична нетърговска употреба и Купувачът може (ако е необходимо да направи покупка на уебсайта) да изтегли такъв материал и съдържание. Всяка друга употреба на материали и съдържание на уебсайта е строго забранена. Купувачът се съгласява да не (и се съгласява да не подпомага или улеснява някоя трета страна) да копира, възпроизвежда, предава, публикува, показва, разпространява, комерсиално експлоатира или създава производни произведения от такъв материал и съдържание.

 

20 УПОТРЕБА НА САЙТА И ЛИНКОВЕТЕ

20.1 Достъпът и използването на уебсайтовете на Продавача са предмет на настоящите Общи условия. Купувачът се съгласява, че използването на тези услуги на уебсайта е изцяло на риск на Купувача.

20.2 Използвайки уебсайтовете на Продавача, Купувачът се съгласява да не се опитва да накърни функционалността и целостта на уеб сайта

20.3 Уебсайтовете на Продавача могат да включват връзки към уебсайтове на трети страни, които се контролират и поддържат от други. Всяка връзка към други уебсайтове не е одобрение на такива уебсайтове и вие потвърждавате и приемате, че ние не носим отговорност за съдържанието или наличието на такива сайтове.

 

21 ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

Настоящото споразумение се води и тълкува в съответствие със законодателството на България и страните по настоящото споразумение се подчиняват на изключителната юрисдикция на българските съдилища.